Start Sprawozdania z działalności Sprawozdania za 2006 rok Sprawozdania za 2006 rok

Sprawozdania za 2006 rok

 

 

Spis załączników do sprawozdania za 2006 rok.

 

1.       Wartość zawartych umów pożyczek i dotacji w latach 2004-2006

2.       Wypłaty z umów pożyczek i dotacji w latach 2004-2006

3.       Informacja o pomocy udzielonej w 2006 roku ze środków WFOŚiGW w Kielcach z podziałem na wnioskodawców

4.       Ochrona wód i gospodarka wodna rezygnacje wnioskodawców

5.       Ochrona wód - zawarta w 2006 roku umowa dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz planowany do osiągnięcia w jej wyniku efekt ekologiczny

6.       Ochrona wód - zawarte w 2006 roku umowy dotacji nagroda przyznana w ramach konkursu "na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - edukacja ekologiczna" oraz osiągnięte lub planowane do osiągnięcia w ich wyniku efekty ekologiczne

7.       Ochrona wód - zawarta w 2006 roku umowa dotacji nagroda przyznana w ramach konkursu "na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - edukacja ekologiczna" na zakup pojazdów specjalistycznych wyposażonych w urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz planowany do osiągnięcia w jej wyniku efekt ekologiczny

8.       Gospodarka wodna - zawarte w 2005 roku umowy pożyczek w ramach przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie przed powodzią oraz planowany do osiągnięcia w ich wyniku efekt ekologiczny

9.       Gospodarka wodna - zawarte w 2005 roku umowy dotacji w ramach przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie przed powodzią oraz osiągnięty w ich wyniku efekt ekologiczny

10.    Gospodarka wodna - zawarte w 2005 roku umowy pożyczek na budowę nowych lub rozbudowę istniejących stacji uzdatniania wody dla potrzeb komunalnych oraz osiągnięte w ich wyniku efekty rzeczowe i ekologiczne

11.    Ochrona powietrza - rezygnacje wnioskodawców z ubiegania się o dofinansowanie w 2005 roku

12.    Ochrona wód - zawarta w 2006 roku umowa pożyczki na budowę systemów indywidualnych oczyszczalni ścieków oraz planowany do osiągnięcia w jej wyniku efekt ekologiczny

13.    Ochrona wód - zawarta w 2006 roku umowa pożyczki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do funduszu spójności oraz planowany do osiągnięcia w jej wyniku efekt ekologiczny

14.    Gospodarka wodna - zawarta w 2006 roku umowa pożyczki na budowę nowej stacji uzdatniania wody dla potrzeb komunalnych oraz planowany do osiągnięcia w jej wyniku efekt ekologiczny

15.    Gospodarka wodna - zawarte w 2006 roku umowy pożyczek na budowę lub rozbudowę zbiorników wodnych oraz osiągnięte lub planowane do osiągnięcia w ich wyniku efekty ekologiczne

16.    Gospodarka wodna - zawarta w 2006 roku umowa pożyczki w ramach przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie

17.    Gospodarka wodna - zawarta w 2006 roku umowa dotacji na opracowanie "programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego" oraz planowany do osiągnięcia w jej wyniku efekt ekologiczny

18.    Ochrona powietrza rezygnacje wnioskodawców z ubiegania się o dofinansowanie w 2006 roku

19.    Ochrona powietrza - zawarte w 2006 roku umowy dotacji oraz osiągnięte lub planowane do osiągnięcia w ich wyniku efekty ekologiczne

20.    Ochrona powietrza - zawarta w 2006 roku umowa dotacji nagroda przyznana w ramach konkursu "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" oraz planowany do osiągnięcia w jej wyniku efekt ekologiczny

21.    Ochrona powietrza - zawarte w 2006 roku umowy pożyczek oraz osiągnięte lub planowane do osiągnięcia w ich wyniku efekty ekologiczne

22.    Ochrona powierzchni ziemi rezygnacje wnioskodawców z ubiegania się o dofinansowanie w 2006 roku

23.    Ochrona powierzchni ziemi - zawarte w 2006 roku umowy dotacji oraz osiągnięte lub planowane do osiągnięcia w ich wyniku efekty ekologiczne

24.    Ochrona powierzchni ziemi - zawarta w 2006 roku umowa dotacji nagroda przyznana w ramach konkursu "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" oraz planowany do osiągnięcia w jej wyniku efekt ekologiczny

25.    Ochrona powierzchni ziemi - zawarte w 2006 roku umowy pożyczek oraz osiągnięte lub planowane do osiągnięcia w ich wyniku efekty ekologiczne

26.    Ochrona przyrody i leśnictwo - zawarta w 2006 roku umowa dotacji oraz planowany do osiągnięcia w jej wyniku efekt ekologiczny

27.    Edukacja ekologiczna rezygnacja wnioskodawcy z ubiegania się o dofinansowanie w 2006 roku

28.    Edukacja ekologiczna - zawarte w 2006 roku umowy dotacji oraz osiągnięte lub planowane do osiągnięcia w ich wyniku efekty ekologiczne

29.    Edukacja ekologiczna - zawarte w 2006 roku umowy dotacji nagroda przyznana w ramach konkursu "Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego - Edukacja ekologiczna" oraz osiągnięte lub planowane do osiągnięcia w ich wyniku efekty ekologiczne

30.    Przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne - zawarte w 2006 roku umowy dotacji oraz osiągnięte lub planowane do osiągnięcie w ich wyniku efekty ekologiczne

31.    Przedsięwzięcia międzydziedzinowe I INNE - zawarte w 2006 roku umowy pożyczek oraz osiągnięte lub planowane do osiągnięcie w ich wyniku efekty ekologiczne

32.    Wykaz umów pożyczek objętych w roku 2006 decyzjami o częściowym umorzeniu