Start Zamówienia Publiczne wcześniejsze zamówienia publiczne Przetargi 2007 r.

Przetargi 2007 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce

tel. (041) 366 15 12, fax 366 09 05 wewn. 32, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro.

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - www.wfos.com.pl

Zamawiający prosi o potwierdzenie odbioru specyfikacji z podaniem danych Odbierającego.

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Stanisław Kozłowski – tel. (041) 366 15 12 w.20

Dariusz Jędrzejczyk – tel. (041) 366 15 12 w.25

Przedmiot zamówienia:

Obsługa preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach: LK-1 Ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami, LK-2 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. CPV: 66.13.00.00 (usługi udzielania kredytu).

Środki finansowe przeznaczone na linie kredytowe: 1 000 000 PLN

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Miejsce realizacji zamówienia: województwo świętokrzyskie

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie:

po podpisaniu umowy z Wykonawcą

zakończenie udzielania kredytów:

31 grudnia 2008 r.

spłaty kredytów do:

31 grudnia 2013 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a)                   posiadają doświadczenie w kredytowaniu zadań proekologicznych w zakresie podmiotu i przedmiotu kredytowania zgodnych z liniami kredytowymi LK-1 i LK-2 i wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) udzieliły przynajmniej 10 takich kredytów,

b)      dysponują kadrą doświadczonych specjalistów w zakresie udzielania kredytów proekologicznych - minimum 5 osób,

c)      posiadają co najmniej dwie placówki w województwie świętokrzyskim, obejmujących zasięgiem cały obszar województwa,

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w SIWZ.

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

 

Kryteria oceny ofert: suma wynagrodzenia za obsługę linii kredytowych oraz jednorazowej prowizji pobieranej od kredytobiorców – 100 %.

Termin składania ofert:                     do 2 kwietnia 2007 r do godz. 1200.

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu, Kielce, ul. Św. Leonarda 7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2007 r. o godz. 1230 w Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą:                   30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych.

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

 

Załączniki do ogłoszenia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( plik PDF )

Załącznik Nr 1 do SIWZ – ( plik PDF )

Załącznik Nr 2 do SIWZ – ( plik PDF )

Załącznik Nr 3 do SIWZ – ( plik RTF )

Załącznik Nr 4 do SIWZ – ( plik RTF )

Załącznik Nr 5 do SIWZ – ( plik RTF )

Załącznik Nr 6 do SIWZ – ( plik RTF )

Załącznik Nr 7 do SIWZ – ( plik RTF )