Start Funkcjonowanie Podmiotu Funkcjonowanie Podmiotu 2012r. Zasady zwrotu odsetek

Zasady zwrotu odsetek

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 298, poz. 1768) zmianie uległy zasady zwrotu odsetek od:

1) przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków europejskich,
2) zwrotów środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych
z naruszeniem procedur właściwych dla realizacji wydatków w ramach danego programu lub projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
3) środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w formie zaliczki.

Począwszy od 1 stycznia br., odsetki w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, muszą być przekazywane przez beneficjenta na rachunek instytucji, z którą zawarł on umowę o dofinansowanie projektu, czyli na rachunek właściwej Instytucji Wdrażającej tj. WFOŚiGW w Kielcach nr 32 1500 1458 1214 5005 9795 0000.

Odsetki po wyjaśnieniu i rozliczeniu, IW przekazuje na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska


Do publikacji przygotował(a): G.Janik