Start Aktualności

Nowe informacje na stonie BIP WFOŚiGW w Kielcach

DAI-0104-15/20. System kadrowo płacowy.

WFOŚiGW w Kielcach w ramach postępowania DAI-0104-15/20, zaprasza do składania ofert na zakup i wdrożenie systemu KADROWO-PŁACOWEGO gotowego do współpracy z posiadanym przez Fundusz systemem FK Prolan_IAFS wraz  z migracją danych.
 
 
 
11.08.2020
 
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
 
12.08.2020
 
Sprostowanie do zapytania ofertowego znak DAI 0104-15/20

Do publikacji przygotował(a):M.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (poniedziałek, 03 sierpnia 2020 11:23)

Poprawiony: (środa, 12 sierpnia 2020 08:54)
 

Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania w 2021 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2021 roku.

- oryginał dokumentu.


Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (czwartek, 09 lipca 2020 20:20)

Poprawiony: (czwartek, 09 lipca 2020 20:23)
 

DAI 240-116/20: Wyniki postępowania.

WFOŚiGW w Kielcach  informuje że najkorzystniejszą ofertę na dostawę materiałów eksploatacyjnych przedstawiła firma GLOBO GROUP.
 

Do publikacji przygotował(a):P.Nowak

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (środa, 08 lipca 2020 15:04)
 

DAI 240-116/20: Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących

WFOŚiGW w Kielcach w ramach postępowania DAI 240-116/20,
zaprasza do składania ofert na dostawę do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.


 
- opis przedmiotu zamówienia,
- formularz ofertowy,
 
Sprostowanie nt. opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru formularza ofertowego.
Zakres oraz poszczególne ilości materiałów eksploatacyjnych nie ulegają zmianie. Sprostowanie dotyczy błędnie oznaczonych symboli zapotrzebowania dla tonerów urządzeń:
  • HP M477
  • HP M570.

Do publikacji przygotował(a):P.Nowak

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (piątek, 26 czerwca 2020 21:00)

Poprawiony: (wtorek, 30 czerwca 2020 10:32)
 

Zmiana planu działalności na 2020 r.

Zmiana Planu działalności WFOŚiGW w Kielcach na 2020 r. z dnia 12 maja 2020 r.

- oryginał dokumentu


Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (wtorek, 19 maja 2020 16:03)

Poprawiony: (wtorek, 19 maja 2020 16:19)
 

Wyniki naboru na stanowisko Referent w Dziale Edukacji Ekologicznej

Informacja o wyniku naboru
na  stanowisko
Referenta w Dziale Edukacji Ekologicznej

- oryginał ogłoszenia pdf button


Do publikacji przygotował(a): K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (wtorek, 19 maja 2020 13:00)

Poprawiony: (wtorek, 19 maja 2020 15:44)
 

Lista kandydatów na stanowisko Referent w dziale Edukacji Ekologicznej.

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
naboru na  stanowisko
 
Referent w Dziale Edukacji Ekologicznej

-  oryginał ogłoszenia pdf button


Do publikacji przygotował(a): K.Chaba

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (czwartek, 07 maja 2020 08:59)
 

Nabór na stanowisko: Referent w dziale Edukacji Ekologicznej

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH
al. ks. J. Popiełuszki 41 25 - 155 Kielce
 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 
Referent
w Dziale Edukacji Ekologicznej
 

Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (czwartek, 16 kwietnia 2020 11:41)
 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za rok 2019 r.
 
Uchwała nr 12/20 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za 2019 rok oraz podziału zysku netto za 2019 rok.

Do publikacji przygotował(a): D. Stanecka

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (piątek, 03 kwietnia 2020 08:17)

Poprawiony: (piątek, 03 kwietnia 2020 08:21)
 

Sprawozdanie za 2019 rok


Do publikacji przygotował(a): J.Kobryń

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" P.Nowak

Wpisany: (piątek, 03 kwietnia 2020 08:14)
 

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej WFOŚIGW w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-01-01.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Brak cześci opisu grafik.

2. Brak responsywności strony

3. Częściowo należy poprawić kolorystyke (css).

4. Część dokumentów nie jest przeszukiwalna.

5. Brak dostępności wysokiego kontrastu oraz zmiany wielkości czcionek.

6. Brak atrybutów ARIA.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz:

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Paweł Nowak, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 333 59 09 lub 41 333 52 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi można też składać na adres ogólny Funduszu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.


Na teren Funduszu prowadzą 2 wejścia:

1. Weście schodami znajduje się od strony parkingu Starostwa Powiatowego.

2. Wejście znajduje się od strony bramy wjazdowej.


Na teren budynku prowadzą 2 wejścia:

1. Wejście główne (schody) wraz z wykonaną rampą oraz zamontowaną platformą dla osób niepełnosprawnych.

2. Wejście Boczne dedykowane dla beneficjentów programu " Czyste Powietrze".


Biuro obsługi dla beneficjentów znajduje się na wprost wejścia głównego.

Biuro jest zabezpieczone strefami dostępu ale osoba na wózku inwalidzkim jest w stanie przejechać przez drzwi wejściowe do stref (otwierane drzwi 2 skrzydłowe.

Budynek 2 kondygnacyjny został wyposażony w windę z możliwością użycia dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i jest odpowiednio oznaczona. W toalecie zamontowano system przywoławczy. Toaleta została przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w biurze obsługi Funduszu (np. w chwili przybycia do biura Funduszu). Wejście do pomieszczeń budynku z psem asystującym będzie możliwe po wcześniejszym określeniu ilości interesantów znajdujących się w budynku.

W Funduszu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego - trwają uzgodnienia i prace dotyczące uruchomienia usługi.

Do końca 2020 roku Fundusz planuje przebudować lub utworzyć nową stronę BIP.


Budynek wfosigw

PostAuthorIconWpisany przez "Administrator" M.Chaba

Wpisany: (środa, 01 kwietnia 2020 15:58)

Poprawiony: (czwartek, 09 kwietnia 2020 20:46)