Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Przedmiot działalności i kompetencje

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.


Środki Wojewódzkiego Funduszu mogą być przeznaczone na wspomaganie działalności w zakresie:

 1. edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
 2. realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
 3. innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
 4. realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
 5. urządzania i utrzymywania terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
 6. realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
 7. wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
 8. profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
 9. wspierania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomocy dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
 10. wspierania ekologicznych form transportu,
 11. działań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałującego na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
 12. realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi.

Środki Wojewódzkiego Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie:

 1. działań na rzecz ochrony przyrody oraz zadań związanych ze zwiększeniem lesistości kraju,
 2. działań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków,
 3. badań, upowszechniania ich wyników, a także postępu technicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 4. opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczenia emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw,
 5. zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego,
 6. systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat,
 7. opracowywania planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzeniu katastru wodnego,
 8.  innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych w planach działalności Wojewódzkiego Funduszu, w tym realizacji programów ochrony środowiska.

Działalność, o której mowa wyżej finansowana jest poprzez:

 1. udzielanie oprocentowanych pożyczek,
 2. przyznawania dotacji,
 3. wnoszenia udziałów do spółek działających w kraju,
 4. nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Wojewódzki Fundusz udziela dotacji oraz pożyczek na podstawie umów cywilnoprawnych.

Metadane

Data publikacji : 17.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry