Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 1. Paweł Nowak,
  p.nowak@wfos.com.pl
  41 333 59 09
 2. Michał Chaba
  m.chaba@wfos.com.pl 
  41 333 52 44.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.


Na teren Funduszu prowadzą 2 wejścia:

1. Weście schodami znajduje się od strony parkingu Starostwa Powiatowego.

2. Wejście znajduje się od strony bramy wjazdowej.


Na teren budynku prowadzą 2 wejścia:

1. Wejście główne (schody) wraz z wykonaną rampą oraz zamontowaną platformą dla osób niepełnosprawnych.

2. Wejście Boczne dedykowane dla beneficjentów programu " Czyste Powietrze".


Biuro obsługi dla beneficjentów znajduje się na wprost wejścia głównego.

Biuro jest zabezpieczone strefami dostępu ale osoba na wózku inwalidzkim jest w stanie przejechać przez drzwi wejściowe do stref (otwierane drzwi 2 skrzydłowe.

Budynek 2 kondygnacyjny został wyposażony w windę z możliwością użycia dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i jest odpowiednio oznaczona. W toalecie zamontowano system przywoławczy. Toaleta została przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w biurze obsługi Funduszu (np. w chwili przybycia do biura Funduszu). Wejście do pomieszczeń budynku z psem asystującym będzie możliwe po wcześniejszym określeniu ilości interesantów znajdujących się w budynku.

W Funduszu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego - trwają uzgodnienia i prace dotyczące uruchomienia usługi.

Aplikacje mobilne

[ wymienić aplikacje oraz informację skąd można je pobrać ]

do góry